Excavacions i moviments de terra

Serveis > Excavacions i moviments de terres Rebaixos de tot tipus de solars. Excavacions per piscines, dipòsits, etc. Explanacions i anivellaments de parcel·les. Fonamentacions. Excavació de rases per canalitzacions de gas, aigua, llum, etc. Extracció de runes amb...