4 + 10 =

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Art. 11 de la LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: Transports Mateu, S.L.
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de transports de material, excavacions, moviments de terra i contenidors.
Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a  la nostra política de privacitat.

Adreça: c/ Sarrià, 9-11. Girona 17005

Telèfons: 972 23 69 17972 23 18 99

E-mail: info@transportsmateu.cat